Новини

Simlogic > News

Публична покана за доставка на оборудване по проект BG16RFOP002-3.004-0154-C01/23.11.2018  “Повишаване на ресурсната ефективност на Симлоджик ЕООД”

16 Април, 2019 г.

Документи в .ZIP файл – 4.74MB


Информация за сключен договор

23 Ноември, 2018 г.

Във връзка с проекта BG16RFOP002-3.004-0154-C01/23.11.2018 “Повишаване на ресурсната ефективност на Симлоджик ЕООД”
Целта на проекта е подобряване на ресурсната ефективност и увеличаване на производствения капацитет на “Симлоджик” ЕООД, с цел повишаване на конкурентните предимства и разширяване на пазарните позиции. С проекта, Симлоджик ЕООД цели да създаде технологични и производствени условия за намаляване на разходите за суровини, разширяване на производствения капацитет, подобряване на производителността и качеството на продуктите чрез намаляване на обема на производствения отпадък.
Очакваните резултати от проекта са:
• намаляване на количеството използвани суровини при производството на единица продукция средно с 16%
• намаляване на количеството отпадъци за рециклиране за всеки продукт средно с 64,09%;
• подобряване на ефективността на производствените разходи средно с 16%;
• нарастване на производителността.

PDF Документ – 176kB


Информация за сключен договор

15 Ноември, 2016 г.

Във връзка с провеждането на процедура за определяне на изпълнител с предмет „Закупуване, доставка и пускане в експлоатация на ДМА по следните обособени позиции: 1. Машинен център; 2. CNC струг; 3. Нишкова ерозия.” и Протокол от дейността на оценителите и класиране на кандидатите, утвърден на 26.05.2016 г. от СИМЛОДЖИК ЕООД, като бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.001-1112-C01, за изпълнител бе определен МАШИН КОМЕРС ЕООД, с който кандидат се сключиха съответните договори за доставка.

Обява за сключен договор

09 Май, 2016 г.

Във връзка със сключен договор за безвъзмездна финансова помощ мужду „Симлоджик” ЕООД, гр. София и Министерство на икономиката BG16RFOP002-2.001-1112-C01 за проект „Увеличаване на производствения капацитет на „Симлоджик ЕООД” по процедура „Подобряване на производствения капацитет в МСП” дружеството ОБЯВЯВА Процедура за избор на изпълнител с предмет „Подобряване на производствения капацитет на “Симлоджик” ЕООД” в три обособени позиции както следва:
Обособена позиция №1: Машинен център.
Обособена позиция №2: CNC струг.
Обособена позиция №3: Нишкова ерозия.

Обявата е валидна от 09.05.2016 09.00ч. до 20.05.2016 г., 17:00 ч. хардуер“.

Архив с PDF документи – 1.9MB


Обява за сключен договор

подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-2.001, 15.02.2016г. “.

PDF документ – 136kB


Обява за сключен договор

по тръжна процедура I, проведена от Симлоджик ЕООД по по ДБФП №4МС-02-95/27.04.2012г., с предмет „Доставка на софтуер и хардуер“.

PDF документ – 340kB – 340kB


Обява и Тръжна документация

бенефициент “СИМЛОДЖИК” ЕООД по ДБФП №4МС-02-95/27.04.2012г. за провеждане на процедура „открит избор”, с предмет „Доставка на софтуер и хардуер“

Документи в .RAR файл – 2.6MB


Награда за фирма на годината

1 Ноември, 2012 г.

Фирма “Симлоджик” ЕООД спечели II място в конкурса “Най-добра българска фирма на годината” за 2011 г. в категория “Микро и малка фирма”.

Информация за сключен договор

2 Октомври, 2012 г.

сключен договор по тръжна процедура I, проведена от Симлоджик ЕООД по договор 3ТММ-02-94_20.10.2011

PDF документ – 379kB


Информация за сключен договор

24 Септември, 2012 г.

сключен договор по тръжна процедура I, проведена от Симлоджик ЕООД по договор 3ТММ-02-94_20.10.2011

PDF документ – 346kB


Обява и документация по тръжна процедура

24 Април, 2012 г.

открит избор, обявена от Симлоджик по договор 3ТММ-02-94_20.10.2011

Документи в .ZIP файл – 4.9MB