Новини

Simlogic > News

Открива се процедура „Избор с публична покана“ за определяне на изпълнител

12 Февруари, 2024 г.

Открива се процедура „Избор с публична покана“ по реда на ЗУСЕСИФ и ПМС 80 / 09.05.2022 г. за определяне на правилата за възлагане на дейности по инвестиции от крайни получатели на средства от Механизма за възстановяване и устойчивост.

Предмет на процедурата:  Доставка на фибер лазер – 1 бр.

Документацията за провеждане на процедура „Избор с публична покана“ за определяне на изпълнител с предмет „Доставка на фибер лазер – 1 бр.“ е във връзка с изпълнение на проект № BG-RRP-3.004-2060-C01 „Технологична модернизация в предприятието“ от 10.04.2023 г., който се изпълнява по процедура BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“ по Програмата за икономическа трансформация (ПИТ) към Националния план за възстановяване и устойчивост – с финансовата подкрепа на Механизма за възстановяване и устойчивост от Европейския съюз чрез инструмента NextGenerationEU.

Документация за участие в .ZIP файл (7 MB)

Крайна дата за подаване на офертите – 20.02.2024 г.

“Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Европейския съюз – NextGenerationEU. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от СИМЛОДЖИК ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази публикация отразява официалното становище на Европейския съюз и СНД на ПИТ към МИР.“

 


Информация за сключен договор

12 Април, 2023 г.

Наименование на проекта: BG-RRP-3.004-2060-C01 „Технологична модернизация в предприятието“

Кратко описание на проекта: Проектът е насочен към придобиване на нови технологии с акцент върху цифровизацията на производствените процеси с оглед на разширяване на производствения капацитет – предвидено е придобиването на фибер лазер.
Краен получател: СИМЛОДЖИК ЕООД
Обща стойност: 316 845.00 лв., от които 158 422.50 лв. безвъзмездно финансиране.
Начало: 10.04.2023 г.
Край: 10.04.2024 г.

 


Информация за сключен договор

20 Октомври, 2021 г.

На 20.10.2021 г. СИМЛОДЖИК ЕООД стартира изпълнението на проект във връзка с преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19. Проектът се изпълнява в рамките на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, процедура BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, която е насочена към осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.
Договор за БФП №: BG16RFOP002-2.089-5097-C01
Проектът ще се реализира в рамките на 3 месеца в периода 20.10.2021 – 20.01.2022 г.
Общата стойност на проекта е в размер на 50 000 лв., от които 50 000 лв. европейско и 0 лв. национално съфинансиране.

Информация за сключен договор

20 Август, 2020 г.

“Симлоджик“ ЕООД изпълнява проект по процедура № BG16RFOP002-2.073 “Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Кратко описание: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19. Цел на проекта: Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.
Обща стойност на проекта: 10 000,00 лв., от които 8 500,00 лв. европейско и 1 500,00 лв. национално съфинансиране.

Покана за инфо ден и кръгла маса

06 Януари, 2020 г.

 

Документ в .doc файл – 66KB


РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА BG16RFOP002-3.004-0154-C01/23.11.2018

06 Януари, 2020 г.

 

Документ в .doc файл – 86КB


Публична покана за доставка на оборудване по проект BG16RFOP002-3.004-0154-C01/23.11.2018  “Повишаване на ресурсната ефективност на Симлоджик ЕООД”

16 Април, 2019 г.

Документи в .ZIP файл – 4.74MB


Информация за сключен договор

23 Ноември, 2018 г.

Във връзка с проекта BG16RFOP002-3.004-0154-C01/23.11.2018 “Повишаване на ресурсната ефективност на Симлоджик ЕООД”
Целта на проекта е подобряване на ресурсната ефективност и увеличаване на производствения капацитет на “Симлоджик” ЕООД, с цел повишаване на конкурентните предимства и разширяване на пазарните позиции. С проекта, Симлоджик ЕООД цели да създаде технологични и производствени условия за намаляване на разходите за суровини, разширяване на производствения капацитет, подобряване на производителността и качеството на продуктите чрез намаляване на обема на производствения отпадък.
Очакваните резултати от проекта са:
• намаляване на количеството използвани суровини при производството на единица продукция средно с 16%
• намаляване на количеството отпадъци за рециклиране за всеки продукт средно с 64,09%;
• подобряване на ефективността на производствените разходи средно с 16%;
• нарастване на производителността.

PDF Документ – 176kB


Информация за сключен договор

15 Ноември, 2016 г.

Във връзка с провеждането на процедура за определяне на изпълнител с предмет „Закупуване, доставка и пускане в експлоатация на ДМА по следните обособени позиции: 1. Машинен център; 2. CNC струг; 3. Нишкова ерозия.” и Протокол от дейността на оценителите и класиране на кандидатите, утвърден на 26.05.2016 г. от СИМЛОДЖИК ЕООД, като бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.001-1112-C01, за изпълнител бе определен МАШИН КОМЕРС ЕООД, с който кандидат се сключиха съответните договори за доставка.

Обява за сключен договор

09 Май, 2016 г.

Във връзка със сключен договор за безвъзмездна финансова помощ мужду „Симлоджик” ЕООД, гр. София и Министерство на икономиката BG16RFOP002-2.001-1112-C01 за проект „Увеличаване на производствения капацитет на „Симлоджик ЕООД” по процедура „Подобряване на производствения капацитет в МСП” дружеството ОБЯВЯВА Процедура за избор на изпълнител с предмет „Подобряване на производствения капацитет на “Симлоджик” ЕООД” в три обособени позиции както следва:
Обособена позиция №1: Машинен център.
Обособена позиция №2: CNC струг.
Обособена позиция №3: Нишкова ерозия.

Обявата е валидна от 09.05.2016 09.00ч. до 20.05.2016 г., 17:00 ч. хардуер“.

Архив с PDF документи – 1.9MB


Обява за сключен договор

подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-2.001, 15.02.2016г. “.

PDF документ – 136kB


Обява за сключен договор

по тръжна процедура I, проведена от Симлоджик ЕООД по по ДБФП №4МС-02-95/27.04.2012г., с предмет „Доставка на софтуер и хардуер“.

PDF документ – 340kB – 340kB


Обява и Тръжна документация

бенефициент “СИМЛОДЖИК” ЕООД по ДБФП №4МС-02-95/27.04.2012г. за провеждане на процедура „открит избор”, с предмет „Доставка на софтуер и хардуер“

Документи в .RAR файл – 2.6MB


Награда за фирма на годината

1 Ноември, 2012 г.

Фирма “Симлоджик” ЕООД спечели II място в конкурса “Най-добра българска фирма на годината” за 2011 г. в категория “Микро и малка фирма”.

Информация за сключен договор

2 Октомври, 2012 г.

сключен договор по тръжна процедура I, проведена от Симлоджик ЕООД по договор 3ТММ-02-94_20.10.2011

PDF документ – 379kB


Информация за сключен договор

24 Септември, 2012 г.

сключен договор по тръжна процедура I, проведена от Симлоджик ЕООД по договор 3ТММ-02-94_20.10.2011

PDF документ – 346kB


Обява и документация по тръжна процедура

24 Април, 2012 г.

открит избор, обявена от Симлоджик по договор 3ТММ-02-94_20.10.2011

Документи в .ZIP файл – 4.9MB